ستاد تشکیل دولت ایران در تبعید

درخواست

ستاد تشکیل دولت در تبعید ایران اهمیت دستیابی پیام شما را به درستی درک می کنیم و از روش های اثبات شده برای تحقق آن استفاده می کنیم. به همین دلیل است که با انتخاب دستی روزنامه نگاران ، رسانه ها و شرکای توزیع ، پایگاه اطلاعاتی مخاطبین خود را به روز نگه می داریم تا اطمینان حاصل شود که حداکثر نوردهی را به شما نشان می دهد.

en_USEnglish