ستاد تشکیل دولت ایران در تبعید

ماموریت

ساخت بستری برای ایجاد حکومتی نوین بر اساس لائیسیته و دموکراسی که از طریق ایجاد دولت موقت امکان پذیر خواهد بود و شرایط استقرار حکومتی لائیک و دموکراتیک فراهم شود. همچنین کنترل و نگهداری شرایط پس از براندازی و برنامه ریزی برای حال و دوران گذار با توجه به ساختار راهبرد فراگیر و توسعه ی پایدار.

en_USEnglish