ستاد تشکیل دولت ایران در تبعید

پرسش و پاسخ

ستاد تشکیل دولت در تبعید
پاسخ به پرسشها درباره دولت در تبعید

۱. اهداف دولت در تبعید کدامند؟

فراهم کردن هم صدایی برای اپوزیسیون داخل کشور به دلیل انکار هرگونه دسترسی به رسانه ها و ارتباط مستقیم با مردم ایران. در حالیکه دولت جمهوری اسلامی به وسیله سرکوب و قتل وعام مخالفان فضای بر روی وحشت در ایران ایجاد کرده است بسیار مهم است که نهادهایی با نمایندگان در کشورهای عمده جهان به منظور تسهیل خبر رسانی اقدام نمایند.

۲. مختصات سیاسی دولت در تبعید چیست؟

فلسفه دولت در تبعید برجسته کردن عدم مشروعیت جمهوری اسلامی که به پایمال کردن منافع ملی انجامیده است. همه اعضای اپوزیسیون که به دموکراسی در ایران اعتقاد دارند با هر نوع گرایش سیاسی برای شرکت در دولت در تبعید به منظور خدمت داوطلبانه در هر سطحی خوش آمد می گوییم.

۳. تفاوت دولت در تبعید و تشکیلات و احزاب سیاسی درون اپوزیسیون چیست؟

نام دولت در تبعید دلالت بر این میکند که کار اصلی آن ارتباط با دولتهای مختلف برای نمایندگی منافع ملی ایرانیان است. به دلیل اینکه جمهوری اسلامی صریحا از نمایندگی منافع ملی ایران سر می پیچد لذا دولت در تبعید تلاش میکند که ایرانیان خارج از کشور را به هدف مبارزه برای دموکراسی که به بهترین وجهی منافع ملی ما را تامین میکند اقدام نماید. اطلاع رسانی درباره دولت در تبعید ابزار بسیار پر قدرتی است که میتواند جذب و همگرایی پنج میلیون ایرانی خارج کشور را که اپوزیسیون برای رسیدن به آن شکست خورده بسازد.

۴. چه شرایط اجتماعی یا سیاسی لزوم تشکیل دولت در تبعید را ایجاد میکند؟

شکست اپوزیسیون در جذب اکثریت ایرانیان در داخل کشور در توانمند سازی جنبش دموکراسی خواهی.

تظاهرات وسیع در چهل و دو سال گذشته بویژه از سال ۲۰۰۸ در یکپارچه کردن مردن هدف مشترکی آزادی ناتوان بوده اند. بنابراین ابزار جدید سیاسی لازم است که گره اپوزیسیون را باز کند. بدلیل ماهیت وشکل، این دولت در تبعید توان جذب مردم و کسانی را دارد که در خود توان و خصلتهای لازم برای نمایندگی منافع ملی در هر سطحی سراغ دارند را  فراهم میکند. این وسیله ی جدیدی است که میتواند به گذار اپوزیسیون از این شرایط رکود فعلی کمک کند.

۵. میتوانید نمونه های دولت در تبعید را در کشورهای دیگر نام ببرید؟

در طی جنگ جهانی اول ایران بخاطر اجتناب از درگیری های جنگ اعلان بطرفی کرد اما نیروهای روس، انگلیس و ترکیه این خواست ایران را نادیده گرفته پایتخت را اشغال کردند. از طرف دیگر آلمان بوسیله تحریک قبایل جنوب کشور بر علیه انگلستان نیروهای مسلح تفنگداران جنوب پارس را ایجاد کرد تا از منافع خودمی محافظت کند. آلمانها به این وسیله از تشکیل یک دولت در تبعید بوسیله عده ای از شخصیتهای سیاسی به رهبری نظام السلطنه مافی و با شرکت امان الله اردلان تا حسن مدرس، رضا قلی خان مافی، محمد علی فرزین، حسین صمیعی، میرزا قاسم خان صوراسرافیل حمایت کردند به این امید که کشور توانایی اداره امور خود را حفظ کند. این دولت در تبعید بوسیله تهدیدهای روشن انگلیس مجبور به ترک تهران و رفتن به قم، اصفهان و کرمانشاه شد و در آنجا دولت در تبعید را تشکیل دادند. این دولت در تمام طول جنگ وجود داشت ولی موفق به جلب حمایت مردمی نشد. نمونه های دیگر در کشورهایی تشکیل شدند. دولت در تبعید تبت هم در حال حاضر به ریاست لوشانگ سانگی که عنوان رسمی اس رییس جمهور دولت در تبعید تبت است که بطور رسمی با عنوان حکومت تبت مرکزی از سال ۲۰۱۲ شناخته میشود. او قبلا با عنوان کانون تریپا از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ در این دولت خدمت کرده است.

۶. تحت چه شرایطی دولت در تبعید موفق خواهد شد؟

وظیفه اصلی دولت در تبعید حمایت و بیسج مردمی برای تشکیل جنبش دموکراسی خواهی که فعلا غیر فعال است می باشد. ولی چون حوزه قضایی دولت در تبعید خارج از ایران است موفقیتش در رسیدن به هدفهایش در برقراری ارتباط با دولتهای مهم مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلستان برای جلب حمایت آنان به جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران است. دولت در تبعید همچنین نیز برای دریافت مشروعیت از جانب مردم به شکل شانسهای مستمر و بردن نام دولت در تبعید در تظاهرات و نهایت جلب اعضای دولت که از آن جدا شده و به مردم می پیوندد می باشد.

۷. دولت در تبعید چه زمان شروع به کار میکند و کی وظیفه آن به پایان میرسد؟

دولت در تبعید کار خود را زمانی که کادرهای لازم را برای تاسیس نمایندگی در کشورهای مهم تغذیه کرد و از مردم ایران حمایت دریافت نمود، شروع میکند. کادر دولت در تبعید زمانی که دولت موقت در درون کشور تشکیل بشود به منظور مدیریت رفراندم نوع حکومت و تشکیل مجلس قانون اساسی به پایان میرسد.

۸. وظایف مشخص دولت در تبعید چیست؟

وظیفه اصلی دولت در تبعید برقراری ارتباط کاری با رهبران اپوزیسیون دموکراسی خواهی درون کشور و نمایندگی آنها برای جلب حمایت کشورهای مهم جهان برای مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی و مشروعیت دهی به مبارزان درون کشور است.

۹. چگونه دولت در تبعید مشروعیت کسب میکند؟

بوسیله دریافت قابل ثبوت و مقبولیت از جانب رهبران اپوزیسیون دموکراسی خواه درون کشور و خود مردم ایران.

۱۰. دولت در تبعید از گروههای اپوزیسیون چه انتظاری دارد؟

ورود به یک گفتمان برای بررسی صادقانه مزیت ها و امتیازات دولت در تبعید به عنوان ابزاری برای جلب حمایت برای مبارزات مردم ایران و خلاصی از سرکوب و ظلم و جور رژیم.

۱۱. کارکردهای مختلف دولت در تبعید چه هستند؟

کارکرد اصلی آن عمل کردن به عنوان نمایندگان مردم ایران در مقابل کشورهای عمده جهان است. وظیفه دیگر آن نیز جمع و اتخاذ نیروهای اپوزیسیون حول دولت در تبعید و بلند کردن صدای مردم ایران است.

۱۲.   مردم چگونه میتوانند به عضویت دولت در تبعید در آیند؟

پس از تعیین اعضای اصلی ستاد تشکیل دولت در تبعید که برای وظایف مختلف لازمند وبسایت دولت در تبعید ساخته و به همه معرفی میشود که در آن همه راهکارها برای حمایت و عضویت دولت در تبعید ارایه خواهد شد.

۱۳. بودجه و مخارج دولت در تبعید چگونه تامین میشود؟

نمونه های همه مخارج دولت در تبعید از طریق مشارکت مالی مردم تامین میشود.

۱۴. ماهیت رابطه دولت در تبعید با دولتهای دیگر چیست؟

انتقال و اطلاع رسانی در مورد منافع ملی مردم ایران به نیت هدایت آنها برای تصمیم گیری های سیاسی خود که میتواند دست مردم را در مبارزه با رژیم توانمند گرداند.

۱۵. به چه شکل دولت در تبعید میتواند به مبارزان داخل کمک کند؟

مهمترین عامل برای شرکت در مبارزه سیاسی امید به پیروزی است. ایجاد شرایطی که به خمایت کشورها از مبارزان درون کشور بیانجامد. اثر بسزایی بر افزایش امید مردم برای پیوستن و تداوم مبارزه که بعنوان چسب اتحاد و تضمین پیروزی عمل میکند دارد.

۱۶. قسمت های مختلف دولت در تبعید چه هستند و چگونه کار میکند؟

یک چارت سازمانی در دست تهیه است که به سادگی قسمتهای مختلف و نحوه کارکردشان در درون دولت در تبعید را نشان میدهد که بزودی در سایت دولت در تبعید ارایه خواهد شد.

۱۷. معیار موفقیت دولت در تبعید چیست و چگونه اندازه گیری میشود؟

موفقیت به وسیله بدست آوردن هدف اصلی که دریافت مقبولیت از جانب اکثریت مردم درون کشور تعریف میشود. بعنوان اولین قدم برای رسیدن به موفقیت ما هدف دریافت حمایت تعریف میشود. بعنوان اولین قدم برای رسیدن به موفقیت ما هدف دریافت حمایت از نیم میلیون نفر که ۱۰ درصد ایرانیان خارج از کشور را تشکیل میدهد تعیین کرده ایم.

en_USEnglish