ستاد تشکیل دولت ایران در تبعید

حکومتداری و نهادها

خلاصه

در این مدل حکومتی، توجه بر اطلاعات بدست آمده از منابع آگاه در داخل و خارج از کشور است که خود میتواند شامل اطلاعات ستاد مقدماتی دولت در تبعید در کشور و خارج از کشور و جغرافیایی باشد و این اطلاعات میتواند به طور فزاینده ای برای بهم پیوستن و ادغام کارکردهای دولت و خدمات سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و غیره و سایر موارد مهم اداره  ی کشور مورد استفاده قرار گیرد. این اطلاعات زیر بنایی نه تنها ساختار مقدماتی ستاد دولت در تبعید را استوار میکند بلکه در آینده با به اجرا در آوردن این مدل استراتژی جامع، شهرها را تبدیل به مکانی بهتر ، شهروندان را مسولیت پذیر تر و درگیرتر و آگاه تر میکند و همچنین از آن میتوان برای مشارکت در تاسیس دولت موقت و یا در آینده به منظور تشکیل دولت مستقر بهره مند شد. در واقع بالا بردن محیط دانش بین مردم و دولت به طوری که وزارتها و سازمانهای وابسته به دولت و خصوصی و هم اقشار مردم در کشور می توانند به سرعت به اطلاعات دسترسی پیدا کنند تا مشترکا تصمیمات آگاهانه ای بگیرند. برای دولت این به معنای ساده سازی کارها، کاهش هزینه ها و بهبود پایداری اقتصادی و اجتماعی کلی است که احتمالا از یک سو باعث مشروعیت بخشی به این ستاد پیشنهادی در میان مردم و دولت های خارجی می باشد و از سوی دیگر با توجه به نقش عملکردهای غیر قانونی جمهوری اسلامی در بین مردم و کشورهای خارجی عدم مشروعیت آن نظام را بهمراه داشته باشد. برای مثال عدم مشارکت مردم در رای گیری انتخابات اخیر در ایران.

چهار چوب استراتژی پیشنهادی همچنین مکانیزمی برای بیان و نشان دادن رهبری ملی توسط مردم، پرورش قهرمانان و توسعه ظرفیت رهبران از بین آنها برای انجام اقدامات مثبت جهت دستیابی به چشم انداز استفاده ی مؤثر از اطلاعات و تحول های کشوری و جهانی برای سنجش، نظارت و دستیابی به توسعه ی پایدار اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و غیره است. لذا توجه به این استراتژی، ما را به این امر مهم که در این برنامه ی جامع کسی از اقشار مختلف مردم را پشت سر نمی گذارد، پایه ریزی شده است.

در حالی که تأکید در این چهار چوب بر نیازهای ملت و دولت ملی آینده است، این رویکرد برای سایر سطوح مردم و عملکردی دولت از جمله در سطح محلی و منطقه ای و شهری و استانی و کشوری قابل اجرا می باشد. هدف این است که یک مکانیزم فراگیر و جذاب برای ایجاد همکاری، هماهنگی و انسجام در سراسر کشور از جمله نهادهای دولتی و بخش خصوصی به منظور توسعه، تقویت و یکپارچه سازی نهادها در مدیریت ملی کشور برای آبادانی ایران با توجه به اطلاعات شفاف و جغرافیایی فراهم شود.

لطفا در صورت تمایل به مطالعه فایل کامل , با ما تماس حاصل فرمایید.

en_USEnglish