ستاد تشکیل دولت ایران در تبعید

ارتباطات و تعاملات

خلاصه

ارتباطات و تعاملات مؤثر میتواند اعتماد و مشارکت سازنده ای را با ذینفعان ایجاد کند. با موفقیتهای حاصل که آرام آرام در هر گام کسب میشود، میتوان ذینفعان را ترغیب به سرمایه گذاری در همبستگی و مشارکت و براندازی جمهوری اسلامی و متعاقبا مشارکت در تشکیل دولت آینده با انتخاباتی آزاد کرد تا نهایتا کشوری دموکراتیک را شاهد باشیم. ارتباطات و تعاملات، باعث افزایش آگاهی و حمایت از جامعه، مشاغل، متخصصان، تصمیم گیران و سیاستمداران از اهمیت مشارکت ها و مزایای مدیریت در همه ی سطوح می شود.

بدست آوردن شناخت سیاسی و مالی از نیاز به اطلاعات یکپارچه کشور و اداره آن، چالشی است که از سطح محلی تا جهانی با آن روبرو است. یک استراتژی ارتباط مؤثر و شیوه ی پیاده سازی آن به تنهایی نمی تواند به عنوان یک استراتژی کلیدی برای اطمینان از یک برنامه ملی موفق مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل در بخشهای قبلی به سایر ساختار مسیرهای راهبردی و پازل حل معما اشاره شد. اتخاذ یک رویکرد ارتباطی راهبردی و حرفه ای، گفتن داستانهای الهام بخش و مرتبط و پیدا کردن قهرمانان مناسب، به طور کلی مفهومی آشنا برای متخصصان سیاسی و اجتماعی و جامعه ملی و جهانی نیست.

تهیه این فصل بعنوان مسیر استراتژیک ارتباطات و تعاملات با هدف کمک به رفع این کاستی انجام شده است. با این حال کاملاً مسیر راهبردی ارتباطات و درگیرهای مردمی و همگانی و تعاملات آن مهم است. برای همه ی برنامه های ارتباطی و تعاملات، چهار عنصر مشترک و اصلی وجود دارد . این عناصر برای ایجاد تعهد، تفاهم متقابل و همکاری بین ذینفعان و  اجرای موفقیت آمیز چهار چوب اطلاعات و کشوری یکپارچه مورد نیاز است.

لطفا در صورت تمایل به مطالعه فایل کامل , با ما تماس حاصل فرمایید.

 

en_USEnglish