ستاد تشکیل دولت ایران در تبعید

ساختار

ستاد تشکیل دولت در تبعید میخواهد از راه یک همبستگی ملی و همگانی در میان همه اقشار مردم و مخالفین حکومت جمهوری اسلامی یک ستاد رهبری تشکیل دهد تا رهبری جنبش های اعتراضی مردم و دوران گذار از حکومت جمهوری اسلامی اشغالگر را با کمترین هزینه و بدور از هرگونه خشونت و با احترام متقابل مدیریت کند.

en_USEnglish